MENU

Kick Back - WayV 「歌詞」 - 翻訳 日本語で by Sanderlei

Kua yue shi jian wei du
Xian shi chou li Keep roll
Sui xing wo de jiao bu
Bu bei ju shu de Flow


Kick Back - WayV 「歌詞」

Kua yue shi jian wei du
Xian shi chou li Keep roll
Sui xing wo de jiao bu
Bu bei ju shu de Flow

Xie xia wei da de meng
Zan ting shi jian de Rule
Xiang shou zi yi de Move
Ju ji mi mi guo du Ah

Li kai ming wei jue xing de shi kong
Xia yi zhan lv tu Holding on
Bu zai wei shi qu er mi huo


What you gonna do you baby

Huo zai xiang fan shi jian li Real
Huan xiang bei shi xian Like a deal
Ke wang de meng zi zai de Chill
Deng dai jie kai de wei lai

Zai zhe shi jie li bu xu fang xiang
Zi zai de pin lv bu tong fan xiang
Rang hun luan All get away
Fang kong si xu Fade away

Dang pan xuan de mu guang rou he
In my zone


Ji ke shi fang suo you kun bang
Gai xie wu wei de ding lv
Zai zhan kai shi jian de mi
Mi mi zhi jing de yi xiang ju jiao
Tic toc tic
We got that
Kick kick kick kick kick
Kick back
We got that
Kick kick kick kick kick
Kick back
You know we
Did did did did did
Did that


We got that
Kick kick kick kick kick
Kick back

Ready set yeah
Meng zai mi jing shi fang
Kicking back
You know we got that
Kick kick kick kick kick
Kick back

Ah we ready ah ah we ready
Kick kick kick kick kick
Kick backBu xiang bei jie ju geng
Gai wo xuan ze tuo li
Yu shi jian duan le xian
Feng cun zai wo men de ling yu Ah
Guo qu yi shun wei lai (Ok)
Wu suo wei deng dai (Ok)
Fang kong wei lai
Time and tide
Gui ling de xian zai (Ok)
Gotta get it tight
Kua shi jian de hai Oh
Shi fou hui cun zai
Mi mi de shi wai Oh


Wu wei er zi zai jie zou
Kick back
Xia yi ge qi dian zhi qian
Kick back
(deng dai jie kai de wei lai)

Zai zhe shi jie li bu xu fang xiang
Zi zai de pin lv bu tong fan xiang
Rang hun luan All get away
Fang kong si xu Fade away
Dang pan xuan de mu guang rou he
In my zone
Ji ke shi fang suo you kun bang
Gai xie wu wei de ding lv


Zai zhan kai shi jian de mi
Mi mi zhi jing de yi xiang ju jiao
Tic toc tic

We got that
Kick kick kick kick kick
Kick back
We got that
Kick kick kick kick kick
Kick back
You know we
Did did did did did
Did that
We got that


Kick kick kick kick kick
Kick back
Ready set yeah
Meng zai mi jing shi fang
Kicking back
You know we got that
Kick kick kick kick kick
Kick back

Xian shi meng jing ren ping
Wo qu xun zhao ding yi
And there’s no time
Or space to be lost
(No time or space)


Bi shang yan jing
Wo wan zheng le zi ji
Ting jian shui hu han zhe wo de ming
Sui xin suo yu
Can be free

Dang shu guang zhao liang wu zhi jing
In my zone
Deng dao hei an hou de guang ming
Ding duo zui hou de zhen li
Zai zhan kai shi jian de mi
Mi mi zhi jing de yi xiang ju jiao
Tic toc tic


Know we got that fire
Ready set yeah
Meng zai mi jing shi fang
Kicking back
You know we got that
Kick kick kick kick kick
Kick back


Kick Back - WayV 「歌詞」 - 翻訳 日本語で by Sanderlei


時間を超えて超越
現実から逃げる、ロールを保ちます
私の自発的な手順を、私の自由な流れ
あなたの最大の夢を置きます
時間のルールを停止します
自由に動いてお楽しみください


ああ、秘密の国に集まります

[詩2]
目覚めと呼ばれる時間と空間を残します
次回の旅は、上の保持と呼ばれています
私はもう合格したものに目がくらむされることはありません
何が、赤ちゃんをあなたにやるつもり?
私は本当の、時代の競合に住んでいます
ファンタジーは、取引のように、真となりました
夢は私が憧れてきたし、どのように私は自由にゾッとしています
私は今から展開し、将来のために待っています

[プリコーラス]
いかなる方向は、この世界では必要ありません


自由度が珍しいです
すべての混乱から逃れます
消えていく、すべてのあなたの考えを空にする
失われた目は私のゾーンで柔らかくする場合
もつれたのです解明すべて
無意味なルールを変更
そして再び時間の秘密を展開
かちかちティック、秘密のスペースの想像力とフォーカスを収集
[コーラス]
我々は、キック、キック、キック、キック、キック、キックバックを得ました
我々は、キック、キック、キック、キック、キック、キックバックを得ました
あなたは私たちがやった知って、やった、やった、やった、やった、ということでした
我々は、キック、キック、キック、キック、キック、キックバックを得ました
レディ、セット、ええ


秘密のスペース蹴るバックで展開]夢
あなたは私たちがそのキック、キック、キック、キック、キック、キックバックを持って知っています

[詩3]
ああ我々は準備ができて、ああ、ああ、準備ができて
キック、キック、キック、キック、キック、キックバック
私はエンディングのために変更したくない、私はむしろ出ることを選択するだろう
時間への接続が切断され、それがああ、私たちのゾーンで停止しています
過去のモーメントは、将来(OK)であります
我々は(OK)を待つかどうかは関係ありません
将来、時間と潮をクリア、我々は戻って今ゼロにしている(OK)
お奨めは、ああ、タイトなそれを得る時間の海を飛び越えます
それは本当に存在しますか?世界ああ外に秘密の場所
何もせずに、リズムは無料、キックバックです


(展開し、将来のために待機中)の次の出発点に行く前に、キックバック

[プリコーラス]
いかなる方向は、この世界では必要ありません
自由度が珍しいです
すべての混乱から逃れます
消えていく、すべてのあなたの考えを空にする
失われた目は私のゾーンで柔らかくする場合
もつれたのです解明すべて
無意味なルールを変更
そして再び時間の秘密を展開
かちかちティック、秘密のスペースの想像力とフォーカスを収集
[コーラス]
我々は、キック、キック、キック、キック、キック、キックバックを得ました


我々は、キック、キック、キック、キック、キック、キックバックを得ました
あなたは私たちがやった知って、やった、やった、やった、やった、ということでした
我々は、キック、キック、キック、キック、キック、キックバックを得ました
レディ、セット、ええ
秘密のスペース蹴るバックで展開]夢
あなたは私たちがそのキック、キック、キック、キック、キック、キックバックを持って知っています

[ブリッジ]
現実と夢は私が私が欲しいな限り正義を見つけることができます
そして、失わすべき時間やスペース(ない時間またはスペース)がありません
目を閉じて、私は自分自身が完全に作りました
私の名前を叫んI聞く誰か
あなたが望むように、あなたは自由にすることができ
光は私のゾーンで延々と輝いているとき


私は最終的に暗闇の後ろに隠れて光を見ました
最終的に真実を決定した後、
再び時間の秘密を展開
かちかちティック、秘密のスペースの想像力とフォーカスを収集
私たちはその火を持って知っています

[エンディング]
レディセットええ
秘密のスペース蹴るバックで展開]夢
あなたは私たちがそのキック、キック、キック、キック、キック、キックバックを持って知っています
キックバックキックバックキックバックキックバックキックバックキックバックキックバックキックバック