MENU

Came and Saw - Young Thug 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt

(Wheezy outta here) Huh? Come on. Wait, huh? Uh
I do this shit with no pressure (No pressure)
Run up the back ends and put up the extra
You cannot step with the steppers (Steppers)


Came and Saw - Young Thug 「Lời bài hát」

(Wheezy outta here) Huh? Come on. Wait, huh? Uh
I do this shit with no pressure (No pressure)
Run up the back ends and put up the extra
You cannot step with the steppers (Steppers)
You can't put dirt on a nigga that's clean
You cannot run up and check us (Check us)
I'm with the slime, my twin, he bleed
Got twenty-five shooters in a sprinter (Grrra)
Brought brand new TECs, big Glocks and beams
I could make a movie, make a scene (Yeah)
I put the Glock on repeat (Yeah)
Only Amiri the jeans (Yeah)
It hurt my Glock when I lean (Oh yeah)
Come here, lil' bitch, don't talk (Don't talk)
Come here, lil' bitch, don't speak (Don't speak)
Look at my drip when I walk (Walk)
Slimey like Thugger and Wheez', uh

[Verse 1: Rowdy Rebel]
I left that bitch in the back, then jumped in a 'Rari, then hopped in these streets (Skrrt)
I'm on my way to the stu', I'm geekin' off meds like who wanna lean? (Huh?)
Lil' nigga get to the breesh (The breesh)
Can't fuck with that bitch 'cause she treesh (She treesh)
In three weeks we took back the streets


Fuck all the opps and police
[Verse 2: Young Thug]
Slime, yeah, yeah (Woo), yeah (Stop), yeah (Spider)
Yeah (Huh), yeah (Yeah), yeah (Slime), yeah
Bentley ashtray and it's just for the guts (Uh)
Don't you try cum in it slut (Uh, uh, uh)
I put a four in a A and a W and I've been sippin' on suds (Uh, uh, uh)
All three of my Carti's got ice on the bezels (Yeah)
Shit came from the trenches (Woo)
You speak on my name and it came with the pressure (And what?) We started destruction (Yeah)
I flew the bitch in way out from Australia (Yeah), the global express (On God)
I told the lil' nigga don't come with them messages, 'cause we kill the messenger (Huh)
My bitch got the Drac' with the beam (Huh, huh)
Four-hundred K large on her rings (That's right)
Half a mil', don't you tell what you seen (Huh, huh)
I'ma boss up the street, ho, you shittin' me?
How your jet land at John F. Kennedy? (Shmoney)
It's a sixteen passenger genie (Yeah)
Hold it down with this ho, bro, you're killing me
Shawty belong to the street-neet-neets (Woah)
We gonna make us a scene
I send my dawg, check out the scene (Woah)
I can't even hide from the ho
All of this water, ice on my ring (Woah)
Don't get beside yourself


When you see king, pussy ho speak (Uh)
I rock designer belts
Not neither one of them wrestling things
[Chorus: Rowdy Rebel]
I do this shit with no pressure (No pressure)
Run up the back ends and put up the extra
You cannot step with the steppers (Steppers)
You can't put dirt on a nigga that's clean
You cannot run up and check us (Check us)
I'm with the slime, my twin, he bleed
Got twenty-five shooters in a sprinter (Grrra)
Brought brand new TECs, big Glocks and beams
I could make a movie, make a scene (Yeah)
I put the Glock on repeat (Yeah)
Only Amiri the jeans (Yeah)
It hurt my Glock when I lean (Oh yeah)
Come here, lil' bitch, don't talk (Don't talk)
Come here, lil' bitch, don't speak (Don't speak)
Look at my drip when I walk (Walk)
Slimey like Thugger and Wheez', uh

[Outro: Future]
(Wheezy outta here)


Came and Saw - Young Thug 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt


(Wheezy ra khỏi đây) Huh? Nào. Chờ đã, huh? uh


Tôi làm trò này không có áp lực (Không có áp lực)
Chạy lên phía sau kết thúc và đưa lên thêm
Bạn không thể bước với động cơ bước (cơ bước)
Bạn không thể đặt bẩn trên nigga đó là sạch
Bạn không thể chạy lên và kiểm tra chúng tôi (Kiểm tra chúng tôi)
Tôi với chất nhờn, sinh đôi của tôi, ông chảy máu
Got hai mươi lăm shooters trong một chạy nước rút (Grrra)
Mang thương hiệu TECs mới, Glocks lớn và dầm
Tôi có thể làm cho một bộ phim, tạo ra một cảnh (Yeah)
Tôi đặt Glock trên lặp lại (Yeah)
Chỉ Amiri quần jean (Yeah)
Nó làm tổn thương Glock của tôi khi tôi nghiêng (Oh yeah)
Đến đây, lil' chó cái, không nói chuyện (Do not talk)
Đến đây, lil' chó cái, không nói được (không nói được)
Nhìn vào nhỏ giọt của tôi khi tôi đi bộ (Walk)
Slimey như Thugger và Wheez', uh

[Verse 1: Rowdy Rebel]
Tôi rời mà chó cái ở phía sau, sau đó nhảy trong một 'Rari, sau đó nhảy trong những đường phố (Skrrt)
Tôi đang trên đường đến stu', tôi geekin' tắt meds như ai muốn nạc? (Huh?)
Lil' nigga đến được breesh (The breesh)
Không thể quái với chó vì cô treesh (Cô treesh)
Trong ba tuần chúng tôi đã trở lại trên đường phố
Fuck tất cả các OPPS và cảnh sát
[Verse 2: Young Thug]


Chất nhờn, yeah, yeah (Woo), yeah (Stop), yeah (Spider)
Vâng (Huh), yeah (Yeah), yeah (Slime), yeah
Bentley gạt tàn và nó chỉ cho ruột (Uh)
Bạn không thử kiêm trong nó đĩ (Uh, uh, uh)
Tôi đặt một bốn trong một A và W và tôi đã Sippin' trên bọt (Uh, uh, uh)
Cả ba băng Got Carti của tôi trên bezels (Yeah)
Chết tiệt đến từ các chiến hào (Woo)
Bạn nói về tên của tôi và nó đi kèm với áp lực (Và những gì?) Chúng tôi bắt đầu phá hủy (Yeah)
Tôi đã bay chó cái trong lối thoát từ Úc (Yeah) thì nhanh toàn cầu (Trên Thiên Chúa)
Tôi nói với lil 'nigga không đến với họ thông điệp, bởi vì chúng ta giết sứ giả (Huh)
chó cái của tôi đã Drac' với chùm (Huh, huh)
Bốn trăm K lớn trên chiếc nhẫn của cô (Đó là quyền của)
Nửa triệu', bạn không nói những gì bạn nhìn thấy (Huh, huh)
Tôi là ông chủ lên đường, ho, bạn ị tôi?
Làm thế nào đất máy bay phản lực của bạn tại John F. Kennedy? (Shmoney)
Đó là một vị thần mười sáu hành khách (Yeah)
Giữ nó xuống với ho, bro này, bạn đang giết chết tôi
Shawty thuộc về street-neet-Neets (Woah)
Chúng tôi sẽ làm cho chúng ta một cảnh
Tôi gửi Dawg của tôi, kiểm tra hiện trường (Woah)
Tôi thậm chí không thể che giấu khỏi ho
Tất cả các nước này, nước đá trên chiếc nhẫn của tôi (Woah)
Đừng bên cạnh mình
Khi bạn nhìn thấy nhà vua, âm hộ ho speak (Uh)
Tôi đai nhà thiết kế đá


Không không phải một trong số họ vật lộn mọi thứ
[Chorus: Rowdy Rebel]
Tôi làm trò này không có áp lực (Không có áp lực)
Chạy lên phía sau kết thúc và đưa lên thêm
Bạn không thể bước với động cơ bước (cơ bước)
Bạn không thể đặt bẩn trên nigga đó là sạch
Bạn không thể chạy lên và kiểm tra chúng tôi (Kiểm tra chúng tôi)
Tôi với chất nhờn, sinh đôi của tôi, ông chảy máu
Got hai mươi lăm shooters trong một chạy nước rút (Grrra)
Mang thương hiệu TECs mới, Glocks lớn và dầm
Tôi có thể làm cho một bộ phim, tạo ra một cảnh (Yeah)
Tôi đặt Glock trên lặp lại (Yeah)
Chỉ Amiri quần jean (Yeah)
Nó làm tổn thương Glock của tôi khi tôi nghiêng (Oh yeah)
Đến đây, lil' chó cái, không nói chuyện (Do not talk)
Đến đây, lil' chó cái, không nói được (không nói được)
Nhìn vào nhỏ giọt của tôi khi tôi đi bộ (Walk)
Slimey như Thugger và Wheez', uh

[Phần kết: Tương lai]
(Wheezy ra khỏi đây)