MENU

Best Friend 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt - Saweetie & Doja Cat

That's my best friend, she a real bad bitch
Got her own money, she don't need no nig'
On the dance floor, she had two, three drinks
Now she twerkin', she throw it out and come back in


Best Friend 「Lời bài hát」 - Saweetie & Doja Cat

That's my best friend, she a real bad bitch
Got her own money, she don't need no nig'
On the dance floor, she had two, three drinks
Now she twerkin', she throw it out and come back in
That's my best friend, she a real bad bitch
Drive her own car (Alright), she don't need no Lyft
In the strip club (Oh yeah), know my girl gon' tip
Now she twerkin', she throw it out and come back in

[Verse 1: Saweetie]
Beep beep, is that my bestie in a Tessie?
Fresh blow out, skin on ten, ooh, she ready
Bitch, you look goodt, with a T at the end
I'ma hype her every time, that my motherfuckin' friend
She been down since the jellies and the bobos
Now we steppin' out the Jeep in Manolos
When we pull up to the scene, they be filled with jealousy
If a bitch get finicky, she gon' bring that energy (Pop-pop-pop)
I hit her phone with the tea, like, "Bitch, guess what?
All the rich-ass boys wanna fuck on us!"
All this ass sittin' up, you could look, don't touch
In our bag, bust some bands every time we link up

[Chorus: Doja Cat & Saweetie]


That's my best friend, she a real bad bitch
Got her own money, she don't need no nig'
On the dance floor, she had two, three drinks
Now she twerkin', she throw it out and come back in
That's my best friend, she a real bad bitch
Drive her own car (Alright), she don't need no Lyft
In the strip club (Oh yeah), know my girl gon' tip
Now she twerkin', she throw it out and come back in

[Verse 2: Doja Cat]
That's my best friend, if you need a freak
I ain't dumb, but motherfucker, she my Tweedledee
If she ride for me (Ride), she don't need a key
If you sideways, she'll straighten you if needed be
And she so bad that I just can't take that bitch nowhere
She off her fifth shot, I said, "Mm-mm, don't go there"
Bitch, break her back, she protect and attack
Get that strap like them buckle, foot on neck, give no air
Whole world wanna be us
And my main bitch, she my day-one
On my way, bitch, let you get drunk
Let's celebrate 'cause we the baddest in the club

[Chorus: Doja Cat & Saweetie]
That's my best friend, she a real bad bitch


Got her own money, she don't need no nig'
On the dance floor, she had two, three drinks
Now she twerkin', she throw it out and come back in
That's my best friend, she a real bad bitch
Drive her own car (Alright), she don't need no Lyft
In the strip club (Oh yeah), know my girl gon' tip
Now she twerkin', she throw it out and come back in

[Outro: Saweetie]
Hah, best friend, you the baddest and you know it (You know)
Uh-oh, girl I think our booty growin' (Ayy, yeah)
Fuck it up in the mirror, hit them poses (Pose)
Best friend, damn, you motherfuckin' glowin' (Woa-oh)
Best friend, damn, your wrist look like it's frozen
Uh-oh, girl I think our booty growin' (Uh-oh)
Fuck it up in the mirror, hit them poses (Hit the pose)
Best friend, you my motherfuckin' soulmate (Soulmate)


Best Friend 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt - Saweetie & Doja Cat


Đó là người bạn thân nhất của tôi, cô ấy một con chó cái xấu thực
Có tiền riêng của mình, cô không cần không Nig'
Trên sàn nhảy, cô đã hai, ba uống
Bây giờ cô twerkin', cô vứt nó đi và trở lại trong
Đó là người bạn thân nhất của tôi, cô ấy một con chó cái xấu thực
Lái xe của mình riêng (Alright), cô không cần không Lyft
Trong câu lạc bộ dải (Oh ​​yeah), biết cô gái của tôi gon' tip


Bây giờ cô twerkin', cô vứt nó đi và trở lại trong

[Verse 1: Saweetie]
Bíp bíp, là bestie rằng tôi trong một Tessie?
Fresh thổi ra, da trên mười, ooh, cô đã sẵn sàng
Chó cái, bạn nhìn goodt với T ở cuối
Tôi là thổi phồng mình mọi lúc, mà motherfuckin tôi bạn
Cô đã xuống kể từ khi thạch và Bobos
Bây giờ chúng ta Steppin' ra Jeep trong Manolos
Khi chúng ta kéo lên đến hiện trường, họ được lấp đầy với sự ghen tuông
Nếu một bitch get khó tính, cô gon' mang lại năng lượng (Pop-pop-pop)
Tôi nhấn điện thoại của mình với trà, giống như, "Bitch, đoán những gì?
Tất cả các chàng trai giàu-ass muốn đụ vào chúng tôi!"
Tất cả ass này đang ngồi lên, bạn có thể nhìn, không cảm ứng
Trong túi của chúng tôi, phá sản một số ban nhạc mỗi lần chúng tôi liên kết lên

[Chorus: Doja Cát & Saweetie]
Đó là người bạn thân nhất của tôi, cô ấy một con chó cái xấu thực
Có tiền riêng của mình, cô không cần không Nig'
Trên sàn nhảy, cô đã hai, ba uống
Bây giờ cô twerkin', cô vứt nó đi và trở lại trong
Đó là người bạn thân nhất của tôi, cô ấy một con chó cái xấu thực
Lái xe của mình riêng (Alright), cô không cần không Lyft
Trong câu lạc bộ dải (Oh ​​yeah), biết cô gái của tôi gon' tip
Bây giờ cô twerkin', cô vứt nó đi và trở lại trong[Verse 2: Doja Cát]
Đó là người bạn thân nhất của tôi, nếu bạn cần một freak
Tôi không phải là ngu ngốc, nhưng motherfucker, cô Tweedledee của tôi
Nếu cô ấy đi cho tôi (Ride), cô không cần một chìa khóa
Nếu bạn sang một bên, cô ấy sẽ thẳng bạn nếu cần thiết
Và cô ấy xấu như vậy mà tôi chỉ không thể lấy chó cái đó đâu
Cô ra khỏi cô ấy bắn thứ năm, tôi đã nói, "Mm-mm, đừng đến đó"
Chó cái, phá vỡ cô trở lại, cô bảo vệ và tấn công
Nhận dây đeo mà như họ khóa, chân lên cổ, cung cấp cho không khí
Cả thế giới Wanna Be chúng tôi
Và chó cái chính của tôi, cô tôi ngày một
Trên đường đi của tôi, chó cái, cho phép bạn có được say rượu
Chúng ta hãy mừng vì chúng tôi các baddest trong câu lạc bộ

[Chorus: Doja Cát & Saweetie]
Đó là người bạn thân nhất của tôi, cô ấy một con chó cái xấu thực
Có tiền riêng của mình, cô không cần không Nig'
Trên sàn nhảy, cô đã hai, ba uống
Bây giờ cô twerkin', cô vứt nó đi và trở lại trong
Đó là người bạn thân nhất của tôi, cô ấy một con chó cái xấu thực
Lái xe của mình riêng (Alright), cô không cần không Lyft
Trong câu lạc bộ dải (Oh ​​yeah), biết cô gái của tôi gon' tip
Bây giờ cô twerkin', cô vứt nó đi và trở lại trong


[Phần kết: Saweetie]
Hah, người bạn thân nhất, bạn baddest và bạn biết điều đó (Bạn biết)
Uh-oh, cô gái mà tôi nghĩ rằng chiến lợi phẩm của chúng tôi growin' (Ayy, yeah)
Fuck nó lên trong gương, nhấn họ đặt ra (pose)
người bạn thân nhất, chết tiệt, bạn motherfuckin' Glowin' (Woa-oh)
người bạn thân nhất, chết tiệt, cái nhìn cổ tay của bạn như nó đông lạnh
Uh-oh, cô gái mà tôi nghĩ rằng chiến lợi phẩm của chúng tôi growin' (Uh-oh)
Fuck nó lên trong gương, nhấn họ đặt ra (Hit tư thế)
người bạn tốt nhất, bạn motherfuckin tôi soulmate (Soulmate)